Common Name: Toyon; Christmasberry

Scientific Name: Heteromeles arbutifolia

Family: Rosaceae