Common Name: Chinaberry

Scientific Name: Melia azedarach

Family: Meliaceae